Iskolánk 2006. szeptember 1-jén alakult Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény néven (2012-től mint Premier Alapfokú Művészeti Iskola). Székhelye a Borsod-Abaúj-Zemplén megyei Ónod település. Intézményünk egyre bővülő telephelyei, Borsod-Abaúj-Zemplén, illetve, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyékben találhatók.  
Akkreditált kiváló tehetségpontként intézményünk valamennyi telephelye fontos feladatának tartja a tehetségek azonosítását, a tehetségprogramokba való szakmódszertani beválogatást, a tehetséggondozást és a tehetséges tanulók utánkövetesét.

A klasszikus értelembe vett művészeti oktatáson kívül intézményünkben a tehetséggondozó programunkon belül működik a PremierPopSuli, az összművészeti foglalkozások, kamarazenélések, művészeti projektek,
3D-s nyomtató programok gyakorlati alkalmazása.

Tehetség, képesség kibontakoztatását segítő tevékenység

A tehetség az a velünk született, majd céltudatos tevékenység, gyakorlás által kibontakoztatott képesség, amely az emberi tevékenység egy bizonyos behatárolt területén az átlagosat messze túlhaladó teljesítményeket tud létrehozni. Tehetségesnek azt az embert mondhatjuk tehát, akinek ez a képessége megvan. A művészetoktatás alapvető funkciója a tehetségek gondozása, a veleszületett képességek kibontakoztatása, továbbfejlesztése. A tehetséges tanulók mind a képességek mind a viselkedés, magatartás terén eltérnek az átlagtól. Legfontosabb személyiségjegyeik a kreativitás, a kíváncsiság és a tudásvágy. A tehetséggondozásban nincs egyetlen, igazi út, minden tanulót a saját személyiségjegyeinek megismerésével birtokunkba jutott információk alapján lehet fejleszteni.
Mivel intézményünkben több tanszak működik, ezért elengedhetetlen, hogy minden tanszakunkon komplex tehetséggondozó programokat hozzunk létre. Rendszerint éves tanévnyitó értekezletünkön beszéljük meg a tantestülettel az éves tehetséggondozás tervét, szakmai részleteit, amelyet a tantestülettel jóváhagyatunk és mindez a munkaterv részét képezi.
TEHETSÉG = MOTIVÁCIÓ + KÉPESSÉG + KREATIVITÁS
 
A tehetséggondozás célja:
 
Minden tanulót a neki megfelelő nevelés illet meg, vagyis mindenkit az őt megillető oktatásban nevelésben kell részesíteni, így a tehetséges tanulók számára is elérhetővé kell tenni azokat az oktatási, nevelési fejlesztési szolgáltatásokat, amelyek a saját szükségleteiknek, képességeiknek megfelelnek. A tehetséggondozás célja, hogy innovatív módszerekkel oktatva a tehetséges gyerekek nem csupán erősségeit emeljük ki, hanem azokat a kompetenciákat, készségeket is fejlesszük, amelyek gyengeségként jelennek meg. A művészeti oktatásról általánosságban elmondható, hogy minden tanszakon magas a tehetséges gyermekek száma, éppen ezért minden évben komplex programokkal segítjük a tehetséges tanulóinkat. 
  
A tehetséggondozás feladatai:
 1. tehetség felismerése, a tehetségígéretek felkutatása, azonosítása
 2. beválogatás
 3. tehetséggondozás,
 4. speciális nevelési, tanítási módszerek alkalmazása, digitális kompetenciák fejlesztése
 5. a fejlesztés biztosításához szükséges személyi és tárgyi feltételek megteremtése
 6. a tehetségesnek bizonyult tanulók későbbi pályakövetése
 7. A tehetségpontos akkreditáció fenntartása, hosszú távú működtetése
 8. A három évente esedékes akkreditáció megújítása
 9. Új programok bevezetése – munkatervben folyamatos beépítése
 10. Együttműködések fenntartása, új együttműködések felkutatása
 11. Egyre több telephelyen alkalmazás feltételeinek felkutatása
 12. Tehetséggondozó programunk adaptálása új telephelyeken
 13. Külföldi kapcsolatok felkutatása, jelenlegi kapcsolatok fenntartása
 14. tehetség tanácsadás: szülők, pedagógusok számára
 15. hálózati együttműködés: partnerek keresése a tehetségek érdekében 
 16. együttműködés pszichológussal, tehetségfejlesztési szakértővel
A tehetséggondozás módszere:
 1. az iskolai haladás meggyorsítása (előre hozott vizsgák, osztályugrás),
 2. tantervdúsítás, tananyag-gazdagítás,
 3. egyéni feladatok,
 4. differenciált óravezetés,
 5. önálló alkotói szabadság,
 6. speciális csoportokban történő tanítás.
 7. versenyeken, műsorokban való szereplés lehetőségének biztosítása.
 8. önbizalom, biztos fellépés fejlesztése.
 9. tantermen kívüli harminc órás programok biztosítása tanszakonként
 Tehetségterületek: zeneművészeti, vizuális művészeti, táncművészeti
 
A tehetséggondozás módszertana
 
Az Amerikában megfigyelt módszerünk az úgynevezett Cross-Curricular Teaching  (továbbiakban: CCT), amelyet a komplex tehetség gondozó programban kívánunk adaptálni. A CCT lényege nem mást, mint a csoportmunka, de nem hagyományos értelemben differenciálásról van szó, hanem tantárgyak közötti átjárhatóságot is jelent, ebben rejlik az érteke, hogy tulajdonképpen nem magán a tananyagon van a hangsúly – értsük jól – hanem a koncepciókon. Együttműködik a zenész tanár a képzős tanárral – több ágon. (Az adott tárgyiasult alkotásban is – a produkció során – előfordul, hogy a diák átjár a tanszakok között – táncosból énekes, énekesből táncos a konkrét produkció közben)
 
A tantárgyak közötti kapcsolat biztosítja a mélyebb megértést, azokra a koncepciókra fokuszál, amelyek a gyakorlati életben is hasznosnak bizonyulnak. Sokkal gyakorlatiasabb megközelítés, hiszen a közös munkára épül. Minden egyes tanár együtt dolgozik egy olyan „tanmeneten”, amely több rétegű, nem csupán egy diszciplínát foglal magába, így biztosítja az interdiszciplinaritást.
 
Rendszerint egy éven át folyik ez a program, amelynek a végén valamilyen közös projekt kerül megrendezésre – pl. egy gála. Mivel több diszciplínát foglal magában ezért erősíti a kritikus gondolkodást, reflexiót. Hosszú távú hatása nem más mint, mint az, hogy a gyerekek megtanuljak már ebben a korban, hogyan működjenek együtt, ez a későbbiekben hasznos lesz számukra, akár a magánéletben akár a céges világban. A CCT elmozdítja a diákokat abból a pontból, hogy adatokat memorizáljanak, és arra bátorítja őket, hogy összefüggéseket lássanak, saját következtetéseket vonjanak le a tanagyag alapján.
Ahhoz azonban, hogy ez a módszer megfelelően működjön, fontos a tanárok közötti kooperáció, így elmondható, hogy a közös munkának köszönhetően a tehetséggondozó programunknak közösségformáló ereje van. 
 
Tevékenység célja
 
Olyan művészeti produktum létrehozása, amelyben a művészeti ágak összehangolt tevékenységet folytatnak a tehetséggondozás területén.
A foglalkozás a különböző művészeti tevékenységek mellett, érzelmi nevelést, közösségformálást, kulcskompetenciák fejlesztését is biztosítja.
Ezek a foglalkozások többet rejtenek magukban, mint egy alkotás, vagy produkció létrehozása, a tanulók gyenge oldalának feltérképezése, azok sokoldalú fejlesztése a cél.
A személyes kompetenciák fejlesztése kiemelt feladat ebben a programban, úgy, mint az érzelmi intelligencia, művészi kifejezőkészség, szorgalom, önismeret, koncentráció, önfegyelem, elhivatottság, kreativitás, ötletgazdagság, az alkotói magatartás, lelkiismeretesség, önbizalom, testi-lelki harmónia, magabiztos fellépés. A tanulói társas kompetenciák is fejlődnek közben.
A komplex ismeretet adó, készségfejlesztő foglalkozással motiválttá válnak a programba bevont tehetséges tanulók, az újabb tudás megszerzésével ösztönzést kapnak azok gyakorlati alkalmazására. Közelebb viszi őket a művészetekhez, a választott művészeti ág értő művelőjévé válnak.
 
Célcsoport
 
9-14 éves alapfokú művészeti oktatásban részt vevő, zeneművészetben, táncművészetben vagy képzőművészetben tehetséges tanulók csoportjai. Összesen 3 művészeti csoport, akik együtt hoznak létre egy komplex művészeti alkotást.
 
Beválogatás bemutatása
 
Iskolai megfigyelések tapasztalatok teszik ki a beválogatásunk első lépéseit, amelyben a szaktanár az órai foglalkozásokon megfigyeli a diákokat. Saját közegükben figyelik meg őket, ugyanakkor fontosnak tarjuk az érdeklődési körök felmérését megismerését is. Ehhez hívjuk segítségül az érdeklődés térképet, melyben 56 kártyából hét képességterületből kell választani a nyelvi, matematikai - logikai, tér -vizuális, testi – mozgásos, zenei, társas, önreflexív. Az 56 állításból 40 - et kell besorolni 4 kategóriában: nagyon nem jellemző, nem jellemző, jellemző, nagyon jellemző.  (http://erdeklodesterkepe.tehetseg.hu/) (ld. bővebben: Alkalmazói szoftverek és táblajátékok a tanulás támogatásában)
 
A tehetséggondozás bemutatása
 
A tehetséggondozás egyrészt differenciálásra ad lehetőséget, mivel a programba való beválogatással, a tanulók olyan foglalkozásokon is részt vesznek, ahol csak a tehetséggondozásba bevont tanulókkal foglalkozik a tanár. Másrészt gazdagító is, mivel új közismereti, és művészeti ismeretekkel bővül tudásuk.
A tehetséggondozás ismeretátadó, képesség és készségfejlesztő, valamint személyiséggazdagító hatása van.
A foglalkozások anyaga tartalmaz zenehallgatást, műelemzést, játékos feladatokat, improvizációt, filmek megtekintését, stílusismeretet, rögtönzést, vitát, kommunikációt, drámajátékot.
A tehetséggondozás komplexitását több szempontból kívánjuk biztosítani, komplex hiszen három művészeti ág összefüggésében képezzük a tehetségeket, és komplex hiszen minden művészeti ág, önmagában a komplexitásra törekszik, olyan képességeket, készségeket fejleszt, mint pl. a soft skillek, színpadi kommunikáció, társas kapcsolatok, csapatmunka, megjelenés, verbális, nonverbális készségek stb.
A művészeti tehetséggondozó programok elsősorban érzelmi s intuitív módon segítik az intellektuális tehetségeket a világ minél sokszínűbb megismerésében, ezzel hozzájárulnak a személyiség sokoldalú fejlesztéséhez, nyitottságához.
 
Hatásvizsgálat bemutatása
 
A program lezárását követően történik, a következő kérdésekkel, megközelítésekkel, módszertannal és ezek lefektetésével foglalkozunk.

A programba bevont tanulók és tanárok által röviden kifejtett egyéni célok megfogalmazása, melyet a program lezárása utáni egyéni célok megvalósulásával összehasonlíthatunk.
A program sikerességének megfogalmazása.
A foglalkozások teljesítmény kritériumainak lefektetése.
A megfogalmazott és az elért eredmények összehasonlítása.
A bemutatott produktum sikerességének feltételei – az alkotás leírása.
 
A fent említett pontokat, minden tanszak minden oktatója leírja, megfogalmazza a program kezdetén, közben és végén.
 
A tehetséggondozás elindulása után fontos számunkra, hogy mérföldköveket iktassunk be, amelyeken keresztül, felmérjük a program hatásosságát. Ilyen egyik mérföldkő a szülőkkel készített interjú, illetve a programba beválogatott diákok elvárásnak rögzítése.
 
A tehetséggondozó összművészeti program akkor válik sikeressé, ha a célokban megfogalmazott kritériumok teljesülnek. A kritériumokat és célokat minden tanszak külön fogalmazza meg!
A program pedagógiai szempontból akkor számít sikeresnek, ha a tehetséggondozásra kiválasztott tanulók:

a programot végigviszik
a programban lelkesen és maguktól vesznek részt
ha a program kapcsán önálló munkájukban is plusz energiát fektetnek
a program tananyagát megismerik, megértik és kreatívan képesek a tanultakkal dolgozni
ha a képzés végén készségeik és képességeik kimutathatóan fejlődést mutatnak
ha gyengeségeikben is pozitív változás mutatható ki
ha a program lezárásakor a tárgyiasult produktum- „kiállítás” tükrözi a korszak ismeretanyagát és a várt színvonalat.
Megjelenésében harmonizál a táncművészeti és a zeneművészeti produkcióval.
  
Tehetségtanácsadás:
 
A tehetségtanácsadási programunk több irányból valósul meg, egyszer belső formában – a képzésben résztvevő kollégák számra – másrészt külső formában, amelyhez intézményen kívüli előadókat hívtunk, hívtunk meg. Szorosan együttműködünk a Miskolci Egyetemmel, helyi pszichológussal, illetve a Heves Megyei Tehetségsegítő Tanáccsal. (ld. bővebben együttműködő szervezetek rész) Tehetséggondozásunkban elsődleges prioritást élvez a képzők képzése, azaz programjaink első fázisa a kollégák képzése, annak érdekében, hogy azok, akik a tehetségpontban aktívan részt vesznek értesüljenek a megfelelő módszerekről, technikákról. Az éves munkaterv minden év október végéig tartalmazza a tehetségtanácsadás menetét az adott időszakban.
 
Iskolánk nyitott a megújulást szolgáló, innovatív oktatási módszerek alkalmazására. Pedagógusaink ennek érdekében számtalan továbbképzésen bővítik tudásukat.  Iskolánk kihasználja a pályázatok adta lehetőségeket, folyamatosan bővíti partneri kapcsolatait, hazai és külföldi viszonylatban.
  
A Premier AMI – nak külső együttműködési megállapodása van a következő szervezetekkel:
 
ET IRIS KFT.
INFINITUM ALAPÍTVÁNY      
FIATALOK JÖVŐJÉÉRT EGYESÜLET 
JASKÓNÉ GÁCSI MÁRIA  http://www.tanarkepzo.hu/jaskone_gacsi_maria
BALOGH BEÁTA       Pszichológus – tehetség-tanácsadás
MAGYAR TEHETSÉGGONDOZÓ TÁRSASÁG             
HEVES MEGYEI TEHETSÉGSEGÍTŐ TANÁCS              
MISKOLCI EGYETEM – KIP KÖZPONT 
F.K.WHITE – MIDDLE SCHOOL U.S.   
FÜGEDI MÁRTA NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET  
CSILLAGVIRÁG NÉPMŰVÉSZETI EGYESÜLET