A Tehetségpont adatai

A Premier Tehetségpont 2011. 01. 09-én alapítottuk Miskolcon, az alábbi szervezetek és magánszemélyek segítségével:

    •    Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület

    •    Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény

    •    Artifex Nonprofit Kft

    •    Ifjúsági és Szabadidő Ház Miskolc

    •    Szávitri Alapítvány

    •    Jövőnkért Ma Alapítvány

    •    Második Esély Felnőttoktatató Általános- Gimnázium, Szakképző Iskola és Pedagógiai Szakmai Szolgáltató Intézmény

    •    Püspökiné Papp Mónika

A  Tehetségpont székhelye: 3532 Miskolc, Győri kapu 149.

 

Szakmai tevékenység megalapozása

A Tehetségpont ötletgazdái a Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület és a Tehetségpont székhelyeként működő Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény. A Premier A.M.I. és az őt fenntartó Artifex Nonprofit Kft. 2006-ban alakult. Az iskola pedagógiai programjában megfogalmazottak szerint „Minden tanulót a neki megfelelő nevelés illet meg, vagyis mindenkit az őt megillető tanítónevelésben kell részesíteni, így a tehetséges tanulók számára is elérhetővé kell tenni azokat az oktatási, nevelési fejlesztési szolgáltatásokat, amelyek a saját szükségleteiknek, képességeiknek megfelelnek.

 

A TEHETSÉGGONDOZÁS FELADATAI:

    •    a tehetségígéretek felkutatása, azonosítása,

    •    speciális nevelési tanítási módszerek alkalmazása,

    •    a tehetséges tanulók pályakövetése.

 

A TEHETSÉGGONDOZÁS MÓDSZERE:

    •    az iskolai haladás meggyorsítása,

    •    tantervdúsítás, tananyag-gazdagítás,

    •    speciális csoportokban történő tanítás.

 

EREDMÉNYEK A TEHETSÉGGONDOZÁS TERÜLETÉN

    •    tanulók felkészítése szakirányú továbbtanulásra,

    •    részvétel megyei, országos, és nemzetközi versenyeken

    •    rajzpályázatok, kiállítások szervezése,

    •    fellépések városi és megyei rendezvényeken,

    •    művészeti tehetséggondozó táborok szervezése, lebonyolítása.

 

A Montázs Drámapedagógiai és Közművelődési Egyesület 2008-ban alakult. Alapszabályában meghatározott tevékenységei: tudományos tevékenység, kutatás, nevelés és oktatás, képességfejlesztés, ismeretterjesztés, kulturális tevékenység, gyermek- és ifjúságvédelem, gyermek- és ifjúsági érdekképviselet, hátrányos helyzetű csoportok társadalmi esélyegyenlőségének elősegítése.

Legfontosabb céljai: (1) a közművelődés és az oktatás-képzés világának összehangolása; (2) a drámapedagógia és a színházi nevelés terjesztése és fejlesztése; (3) a fiatalok személyes életvezetési készségeinek fejlesztése, szociális érzékenységük, közösségi–közéleti–társadalmi felelősségvállalásuk erősítése; (4) a fiatalok közösségi és kulturális életének gazdagítása különböző művészeti alkotótevékenységek ösztönzésével és koordinálásával.

Megalakulásunk óta törekszünk arra, hogy felkutassuk és bemutatkozási lehetőséghez juttassuk a művészeti tevékenységgel foglalkozó, tehetséges fiatalokat. Legfontosabb projektjeink:

    •    Színjáték-kurzus tehetséges roma tanulók szakmai táborában,

    •    Tehetséggondozó tábor, nyelvi kommunikációs szekció vezetése,

    •    Megyei diákvezetők képzése 1.,

    •    Öntevékeny ifjúsági közösségek működésének segítése,

    •    Roma fiatalok bevonása ifjúsági projektekbe,

    •    KOMP – Ifjúsági Kommunikációs Műhely,

    •    Impró-Sok(k) – Amatőr Színpadok Ifjúsági Találkozója.

A fiatalokkal való találkozások adták az ötletet a FA-Ter – Fiatal Alkotók Tere elnevezésű Ifjúsági Alkotóműhely létrehozására (2009). Mint azt programunk indításakor megfogalmaztuk, a „FA-Ter … fizikai és szellemi értelemben olyan befogadó hely kíván lenni, amely lehetőséget teremt a fiatalok számára művészi alkotótevékenységük szabad és kreatív kibontakoztatására”. Az eltelt másfél év alatt több mint száz fiatal fordult meg a FA-Ter rendezvényein, és kialakult az a 35-40 fős törzsközönség, amely rendszeres alkotója, előadója vagy nézője a találkozóknak. A találkozók sikere és a fiatalok érdeklődése arra indított bennünket, hogy folytassuk és bővítsük a program kereteit.

2010-ben (1) a miskolci Mecénás Alap támogatásával megteremtettük a lehetőségét annak, hogy vidéki fiatalok is bemutatkozhassanak rendezvényeinken. (2) Az Oktatásért Közalapítvány támogatásával 60 órás tehetségfejlesztő írói műhelyet szervezünk, amelynek keretei között a résztvevők szakemberek irányításával sajátíthatják el az írói munka alapjait. (3) Önkénteseink munkája révén létrehoztuk és folyamatosan fejlesztjük egyesületei honlapunkat, amelyen keresztül virtuális nyilvánosságot biztosítunk a bemutatkozni szándékozó fiataloknak. (4) Jól működő szakmai kapcsolatokat alakítottunk ki több városi és megyei szintű intézménnyel annak érdekében, hogy a nálunk bemutatkozó fiataloknak szélesebb körű bemutatkozási lehetőséget is biztosítsunk (Miskolci Városi Könyvtár, Ifjúsági és Szabadidő Ház, Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Pedagógiai Szakmai Szolgáltató és Közművelődési Intézet)

 

A tehetségpont ötletgazdáihoz csatlakozó alapító szervezetek és szakemberek hasonlóan elkötelezettek a tehetséggondozás iránt. Az Ifjúsági és Szabadidő Ház táncos műhelye évek óta rangos hazai és nemzetközi versenyek és fesztiválok résztevője.

 

A Második Esély Felnőttoktatási Intézmény és az őt működtető Jövőnkért Ma Alapítvány a hátrányos helyzetű fiatalok társadalmi reintegrációját tűzte ki céljául. Ennek megfelelően elsődleges feladata az érintett célcsoport iskolai képzése. Az intézmény pedagógiai programjában megjelenik a tehetséges, de szocio-kulturális helyzetük, illetve személyes életvezetési problémáik miatt marginalizálódott fiatalok felkarolása és támogatása.

 

A Szávitri Alapítvány lehetőséget kínál a női identitástudat újraértelmezéséhez a test, lélek, szellem hármas egységének felismeréséhez. Elsődleges célja a nők testi, lelki, szellemi egészségének, épségének és teljességének a megőrzése illetve e teljesség megteremtésének oktatása. Céljai elősegítésére az alapítvány iskolarendszeren kívüli oktatásokat és tanfolyamokat, kurzusokat szervez többek között az alábbi területeken:

    •    A helyes önismerethez vezető út tanítása a lelki higiénés oktatásokon keresztül,

    •    Gyermekek egészséges testi, lelki fejlődésének elősegítése,

    •    Önismereti technikák tanítása az életszerepek helyes felismerése és megélése érdekében.

 

Püspökiné Papp Mónika pedagógus, drámapedagógus és fejlesztő pedagógus évek óta foglalkozik gyerekek és fiatalok iskolán kívüli képzésével és tehetséggondozásával.

 

A Tehetségpont tervezett hatóköre és együttműködései

Tevékenységünk közvetlen hatóköre az Észak-Magyarországi Régió, szakmai kapcsolatrendszerünkön keresztül azonban más kelet-magyarországi megyék (Szabolcs-Szatmár, Hajdú-Bihar) szakmai műhelyeivel is rendszeres együttműködést valósítunk meg. Tevékenységünk hasonló jellegéből fakadóan a velük való együttműködést a Montázs Tehetségpont keretei között is folytatni, illetve szélesíteni kívánjuk. Korábbi gyakorlatunknak megfelelően együttműködési megállapodások keretében rögzítjük a közös tevékenység tartalmi és működési kereteit.

Már meglévő közös projektjeink megfelelő alapot biztosíthatnak a Tehetségpont keretei között tervezett – a művészeti tehetségek azonosítását és fejlesztését célzó – programok megvalósításához.

Az együttműködés részeként továbbra is fontos szerep hárul a partnerszervezetek környezetébe tartozó fiatalok önkéntes munkájára. A programokban való közreműködésük későbbi életükben hasznosítható tudást és tapasztalatot ad számukra, amit – regisztrált közérdekű önkéntes tevékenységet alkalmazó civil szervezetként is – hivatalosan is igazolni tudunk számukra.

Az elmúlt évek során számos intézmény és civil szervezet közreműködésével széles körű együttműködési hálót alakítottunk ki, amelynek célja a fiatalok kulturális önszerveződésének segítése. Ennek folytatásaként a közvetlen tehetséggondozó munka mellett tovább folytatjuk, és a tehetségkutatás irányában is bővítjük már működő elektronikus tájékoztató és információs rendszerünket, és az ehhez kapcsolódó adatbázisunkat.

 

A Tehetségpont specifikus és konkrét programjai

A Montázs Tehetségpont keretében a FA-Ter Ifjúsági Alkotóműhely eddigi eredményeire építve tovább építhető egy komplex ifjúsági alkotói és befogadói közösség, amely regionális szinten motorja és bázisa lehet az iskolán kívüli művészeti tehetséggondozó tevékenységnek. A Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény pedagógiai műhelyeiben folyó szakmai tevékenység és az iskolán kívüli, formális és informális keretek között működő ifjúsági alkotóműhelyek kölcsönösen hatnak egymásra. A közös projektek során az együttműködő fiatalok kölcsönösen tanítják egymást, megismerik egymás munkáját, gondolkodásmódját, esztétikai látásmódját és értékvilágát. Az itt felhalmozódó kulturális tudás és alkotó energia közvetlen módon hozzájárulhat a formális és informális ifjúsági közösségek életének gazdagításához, a későbbiekben pedig – a program eredményeinek multiplikációján keresztül – a modell terjedéséhez. Mindezen keresztül a program közvetett hatása több száz fiatalt érinthet, akik a későbbiekben szintén résztvevőivé válhatnak a Montázs Tehetségpont körül létrejövő Alkotói Közösségnek.

A Tehetségpont keretében lehetőség nyílik a művészeti alkotótehetséggel kapcsolatos tehetségdiagnosztikai módszerek és tehetségazonosító eljárások kidolgozására és kipróbálására, tehetséggondozó pedagógiai kísérletek megvalósítására és az eredmények publikálására. Az együttműködési rendszer lehetőséget ad a területen meglévő jó gyakorlatok megismerésére és bemutatására, szakmai-módszertani találkozók megszervezésére, tehetséggondozó konzultációk lebonyolítására.

 

Tervezett tevékenységek az alapítás évében

    •    A Montázs Tehetségpont bemutatkozása szakmai konferencia és sajtótájékoztató keretében

    •    A FA-Ter Ifjúsági Alkotóműhely Nyílt Szín című rendezvényeinek megrendezése az év során négy alkalommal

    •    Impró-Sok(k) című szakmai találkozó megszervezése

    •    Tehetségazonosító eljárások kidolgozása és publikálása a táncművészet és a színművészet területére vonatkozóan

    •    Szakmai-módszertani találkozók, és tehetséggondozó konzultációk megszervezése

    •    Tehetségnapok szervezése művészeti áganként

    •    Művészeti tehetséggondozó tábor szervezése

    •    Szakmai találkozók szervezése a tehetséggondozásban érintett pedagógusok részére

    •    A Tehetségpontban dolgozó pedagógusok továbbképzése belső képzés keretében

    •    „Ifjú Alkotótehetség” – adatbázis létrehozása és folyamatos frissítése

    •    Értékelő, záró konferencia szervezése

    1    

 

Pedagógiai és pszichológiai szakmai alapok és háttér

A Tehetségpont munkájában részt vevő valamennyi pedagógus rendelkezik a szakirányának megfelelő végzettséggel és szakképzettséggel. Az alapító szervezetekben dolgozó munkatársak között országosan elismert művésztanárok, és fiatal, innovatív szemléletű kollégák is vannak. A tehetségpont szakmai munkájáért felelős személyek (a Tehetségpont képviselője és kapcsolattartója) művésztanárként, közoktatási és művészetoktatási szakértőként és intézményvezetőként mind a szakmai munka, mind a szervezeti működés terén többéves gyakorlattal bíró szakemberek, akik a tehetségpont működését mind szakmai-módszertani, mind szervezeti vonatkozásban kellő biztonsággal képesek koordinálni és menedzselni. Az alapítók közül Püspökiné Papp Mónika fejlesztőpedagógusként elengedhetetlen segítséget nyújthat a tehetséggondozás során szükségessé váló egyéni fejlesztési programok kidolgozásában. A Tehetségpont munkáját a konkrét programokhoz kapcsolódóan pszichológus szakemberek segítik.

 

Eredményesség és hatékonyság

Az intézményi minőségbiztosítás gyakorlatában kialakult, illetve az alapító szervezetek gyakorlatában bevált minőségfejlesztési folyamatok elemeinek adaptálásával kialakítjuk a Montázs Tehetségpont minőségirányítási rendszerét, amely mind a szakmai munka eredményességnek követésére, mind az intézményi folyamatok ellenőrzésére, mind pedig a partnereinkkel való kapcsolatok elégedettségi mutatókra vonatkozóan képes lesz folyamatos jelzésekkel szolgálni.

 

Munkastílus

A Tehetségpont pedagógiai alapelve hogy a résztvevőket élményszerű, cselekvő tanulás útján juttassuk új, tapasztalati ismeretekhez. E cél érdekében jellemzően a drámapedagógia módszer-együttesét, valamint a nem formális pedagógiában alkalmazott interaktív technikákat alkalmaztuk-alkalmazunk. Ez utóbbiak közül kiemelkedik a kooperatív technikák alkalmazása, a projekt-módszer, illetve a kompetenciaalapú oktatási formák.

 

Anyagi fenntarthatóság, önfenntartás

A Montázs Tehetségpont működésének feltételeit a Premier Alapfokú Művészetoktatási Intézmény infrastruktúrája biztosítja. Az együttműködésben résztvevő intézményekkel közösen pályázatfigyelő rendszert működtetünk. Folyamatosan keressük a működést segítő pályázati forrásokat és egyéb lehetőségeket. Eddigi gyakorlatunknak megfelelően programjaink lebonyolításában számítunk önkénteseink segítségére. A környezettudatos magatartást és a takarékosság elveinek betartását minden résztvevőtől megköveteljük.