Képző és Iparművészeti tanszak munkájáról

tanszakvezető: Kovács-Csótai Zsófia

A képző- és iparművészeti oktatás célja az esztétikai érzékenység kialakítása mellett, a vizuális látás tudatosítása és művelése. A tervező, anyagformáló, eszközhasználó, tárgykészítő és környezetalakító tevékenységek gyakorlata során kialakítani a képességet a gondolatok, érzések, elképzelések, tapasztalatok vizuális eszközökkel való megjelenítésére.

Alkalmat ad a képző és iparművészeti tevékenység iránt érdeklődő tanulók képességeinek fejlesztésére, a különböző szakterületeken való jártasságok megszerzésére és gyakorlására.

Megismerteti a vizuális kultúra ágait, a műfaj sajátosságait, ugyanakkor célja az is, hogy a múlt értékeit megszerettesse és továbbéltesse, segítsen a hagyománytisztelet megteremtésében és a tanulók életkorának megfelelő vizuális műveltség kialakításában.

 

Feladata:

    •    Irányítsa a tanuló figyelmét az emberi és természeti környezet esztétikumára, szépségére

    •    Ismertesse meg az egyetemes emberi kultúra, az európai műveltség, a nemzeti hagyományok értékeit, az értékmegőrzés formáit

    •    Ösztönözze a tanulót az önkifejezés eszköztárának gazdagítására és készítse fel a tanult művészi kifejező eszközök alkalmazására.

 

Készítse fel a tanulót:

    •    A látvány megfigyelésére, értelmezésére, analízisre

    •    A vizuális információk megértésére

    •    A képi gondolkodásra

    •    A tapasztalat, képzelet, emlékezet utáni ábrázolásra

    •    A legfontosabb kifejezési eszközök ismeretére

    •    Eszközhasználatra, anyagkialakításra

    •    A baleset- és munkavédelmi előírások betartására

    •    Tárgykészítésre, környezetformálásra

    •    A kézműves tevékenységek gyakorlására

    •    A vizuális művészetek, a környezet- és tárgykultúra megismerésére

    •    A műelemzési eljárások alkalmazására.

 

Tegye lehetővé:

    •    A néphagyomány, a népi kultúra élményszerű megismerését

    •    A természetes és különböző anyagok megismerését

 

Alakítsa ki a tanulóban:

    •    Az esztétikum iránti igényt

    •    Az esztétikai élményképességet

    •    Az alkotó magatartást és az ehhez tartozó pozitív beállítódásokat, szokásokat

 

Fejlessze: a teremtő képzeletet és az improvizációs készséget.

Legyen jártas:

    •    A munkafolyamatokhoz szükséges eszközök, tárgyak megfelelő,

    •    Balesetmentes használatában

    •    A gazdaságos munkavégzésben

    •    Ötletei megvalósításában a rendelkezésre álló eszközök által.

Művészeti Iskolánk egyik legfontosabb célja, hogy a tehetséges gyerekeket irányítsa versenyekre, és szakirányú továbbtanulásra.