A táncművészet tanszak munkájáról és hasznáról

tanszakvezető: Montvai Éva

Mi a táncművészet?

Az alapfokú művészetoktatás követelményei, és a tantervi programja lehetőséget nyújt a tanulók mozgásműveltségének és mozgáskultúrájának sokirányú fejlesztésére, fizikai állóképességének, ügyességének, cselekvő biztonságának, ritmusérzékének, hallásának, tér-és formaérzékének fejlesztésére, gazdagítására. Egészséges életmódra, magabiztosságra, határozottságra, érzelmi nyitottságra, érzelmi nyitottságra neveli. Hozzájárul, hogy a tanulók személyisége nyitottá váljon a közösségi alkotó tevékenység és a művészetek iránt. Kibontakoztatja a tanulók kreativitását, improvizációs képességét, készségét.

A program keretében folyó táncművészeti nevelés alkalmat ad a táncművészet különböző műfajai iránt érdeklődő és fogékony tanulók képességeinek fejlesztésére, biztosítja a különböző művészeti szakterületeken való jártasságok megszerzését és gyakorlását.

Figyelembe veszi az életkorra jellemző fizikai és szellemi sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tapasztalataira, folyamatos technikai fejlődésére építve gyarapítja ismereteiket, fejleszti képességeiket. Az alapfokú és továbbképző évfolyamokon képességeiktől és a szorgalmuktól függően fejleszthetik tánctechnikai, előadói műveltségüket és különféle szakirányú területeken szerezhetnek jártasságot.

A képzés célja és feladatai:

A táncművészeti oktatás célja, hogy felkészítse és irányítsa a tehetséges tanulókat a táncművészeti pályára, illetve az amatőr táncéletbe való bekapcsolódásra. A múlt és a jelen hagyományainak és táncművészeti értékeinek megismertetésével, megszerettetésével lehetőséget teremt a tanulók számára életkoruknak megfelelő táncművészeti kultúra, műveltség megszerzésére.

Fejlessze a gyerekek és fiatalok mozgáskultúráját, testi-lelki állóképességét, kapcsolatteremtő képességét. Neveljen egészséges, jó tartású, jó mozgású tanulókat, a táncművészetet értő közönséget, táncot szerető fiatalokat. Készítsen fel a szakirányú továbbtanulásra.

A képzés ideje 12 év

2 év előképző évfolyam

6 év alapfokú évfolyam

4 év továbbképző évfolyam

A táncképzés tanszakai:

Balett tanszak

Modern-kortárstánc tanszak

Társastánc tanszak.

A képzés haszna az iskolai mindennapokban (és később):

A tánc fejleszti a tanulók személyiségét, és az állóképességet. A képzésen keresztül fejlődő általános képességek különösen:

Kreativitás

Együttműködési képesség

Tolerancia

Magbiztosság

Empátiás képesség

Koncentrációs képesség

Felelősségérzet a társak, a közösség és a készülő produkció iránt

Helyes testtartás

Állóképesség

Ritmus érzék

Az órán a táncos gyerekek talpraesettebbek összeszedettebbek lesznek, megtanulnak jobban és tovább figyelni, jobb állóképességgel rendelkeznek, megtapasztalják a mozgás örömét. A tánc csoportba tartozás, egy közösséghez való tartozást, egy jó hangulatú és hasznos, fejlesztő időtöltést jelent. A fellépések, a szereplések, egyfajta magabiztosságot adnak a gyerekek mindennapjaiban, és az iskolai életükben is. A kapcsolatteremtés könnyebbé válhat, a társaikkal, és másokkal. Mindezeken keresztül, egészségesebb, sikeresebb, a mozgást szerető, és értő felnőtté válnak.