Az alapfokú művészetoktatás zeneművészeti tanszakának céljai

tanszakvezető: Stók Pál

képzés figyelembe veszi az életkori sajátosságokat, a tanulók érdeklődésére, tehetségére építve alakítja készségeiket és gyarapítja ismereteiket.

Lehetőséget nyújt az esztétikai érzékenység – nyitottság, igényesség, fogékonyság – alakítása mellett a zene megszólaltatásához szükséges hangszeres és énektechnikai készségek megszerzésére.

A zeneoktatás különböző zenei műfajok sajátosságait, a művészi megjelenítés módjait ismerteti meg a tanulókkal.

 

Zongora tanszak

 

    •    A tanuló megismeri a zongora alapvető sajátosságait, felépítését, működésének elvét (kalapács-mechanika, pedálszerkezet, hangolás), akusztikai sajátosságait

    •    A hangszer gazdag irodalmának legjelentősebb zeneszerzőit és előadóművészeit

    •    A hangszer kialakulásának vázlatos történetét

    •    Képessé teszi a tanulót a billentyűzet teljes terjedelmében való használatára

    •    Megtanulja a zongorajáték alapelemeit, játékformáit, a billentésmódokat a zenei anyaghoz alkalmazni

    •    Meg tanulja a zongorapedálokat megfelelően használni

    •    Fejleszti a tanuló muzikalitását, zenei hallását, ritmusérzékét, kottaolvasási készségét, hangszerelését.

 

Fúvó tanszak

 

Kiemelt feladataink tanulóink életkoruknak megfelelően tanulják meg a legfontosabb fúvószenekari szólamokat és ismerkedjenek meg a fúvószenekari játék alapjaival. Fontos, hogy az alapvető zenekari szólamokat (Himnusz, Szózat stb.) a tananyag részeként megtanulják, és minél előbb bekapcsolódhassanak a fúvószenekari munkába.

 

Furulya

 

Megismerteti a tanulókkal a furulya lehetőségeit, saját irodalmát és a furulyán játszható egyéb művek minél szélesebb körét. Hangszerük történetét, akusztikai sajátosságait, a furulyairodalom legkiemelkedőbb alkotó- és előadóművészeit. A tanszakra jellemző, hogy a furulya más fúvós hangszerek előkészítő, megalapozó stúdiuma is. A legtöbb növendék igényli, hogy 1-3 évnyi furulyatanulás után egyéb fa- vagy rézfúvós hangszeren folytassa tanulmányait.

 

Szaxofon

 

A szaxofonon történő tanulás előtt szükségesnek tarjuk a klarinéton, fuvolán, vagy furulyán történő egy-három éves előtanulmányokat. A szaxofonon való tanulás megkezdését, a megfelelő fizikai adottságok figyelembevételével az általános iskola 4-5. osztályától javasoljuk. Legfontosabbnak tartjuk a zenetanulás során a hangszeres játék alapfunkcióinak elsajátítását (helyes légzés és szájtartás, hangindítás), valamint a pontos kottaolvasáson alapuló, stílusos, intonált, árnyalt hangminőségű előadásmód megtanulását.

 

Célok:

 

    •    Tehetséggondozás, minőségfejlesztés

    •    A szaxofon népszerűsítése, kiemelten a megfelelő képességű, gyermekek között

    •    Folyamatos a részvétel növendék- és egyéb hangversenyeken, rendezvényeken

    •    Aktív társas zenélés, kamaracsoportok létrehozása (duó, trió stb.), tanár-növendék (ek)

    •    Kamarazenélés

    •    A helyes alapkészségek kialakítása (légzéstechnika, szájtartás, kéztartás).

 

A zenei képességek fejlesztése hallás, ritmusérzék, intonációs érzékenység, fogékonyság a dinamika és hangszín különbségeire, a zenei memória és fantázia, előadói és manuális készség, a zenei karakterek iránti érzékenység kialakítása. A technikai készség, az improvizációs készség és képességek kialakítása.